ALGEMENE VOORWAARDEN – ESTEE LAUDER

Ingangsdatum: juli 29, 2016

Estée Lauder Online ("Estée Lauder Online") biedt je de inhoud en diensten aan die beschikbaar zijn op de website, www.EsteeLauder.com (“Site”), inclusief het Estée E-List loyaliteitsprogramma (“E-List” of “Programma”), onder de volgende algemene voorwaarden, ons Privacybeleid, de E-List-voorwaarden die hier beschikbaar zijn en andere bepalingen en voorwaarden die je op onze Site kunt vinden in samenhang met bepaalde functionaliteit, functies of aanbiedingen en klantenservice, die allemaal worden beschouwd als onderdeel van en opgenomen in deze algemene voorwaarden (gezamenlijk "Algemene Voorwaarden").

DE ONDERSTAANDE SECTIE, “GESCHILLEN” GENAAMD, BEVAT EEN BINDENDE ARBITRAGECLAUSULE EN EEN KWIJTSCHELDING INZAKE GROEPSACTIES. ZE BEÏNVLOEDEN JE JURIDISCHE RECHTEN. GELIEVE ZE TE LEZEN.

Je moet 18 jaar oud of meerderjarig zijn in je rechtsgebied om een aankoop op onze Site te doen. Als je jonger bent dan 18 jaar of nog niet meerderjarig bent in je rechtsgebied, mag je geen aankoop doen op onze Site. Als je jonger bent dan 13 jaar mag je de Site bekijken. Je mag ons echter geen persoonlijke informatie verstrekken, geen aankoop doen op de Site en je mag je niet op de Site registreren. Deze Site is niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. Door de Site te bezoeken of te gebruiken, erken je dat je deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrijpt en ermee akkoord gaat, zonder beperking of voorbehoud. ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN, MAG JE ONZE WEBSITE NIET GEBRUIKEN.

1. Privacy

Lees ons Privacybeleid zodat je onze werkwijzen met betrekking tot privacy begrijpt.

2. Estée E-List

Klik hier voor de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het Estée E-List loyaliteitsprogramma.

3. Producten en diensten voor persoonlijk gebruik

De producten en diensten die beschikbaar zijn op de Site, en alle miniaturen die wij je eventueel verstrekken, zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Je mag geen van de producten of diensten of miniaturen daarvan, die je koopt of op andere wijze van ons ontvangt, verkopen of doorverkopen. Wij behouden ons het recht voor, met of zonder kennisgeving, om de hoeveelheid van een bestelling of van producten of diensten die aan je worden verstrekt en waarvan we, naar eigen goeddunken, denken dat dit kan leiden tot schending van onze Algemene Voorwaarden, te annuleren of te verminderen.

4. Aan inkoop gerelateerd beleid en procedures

Om het beleid en de procedures met betrekking tot bestellingen die via deze Site worden geplaatst (zoals het verwerken van bestellingen, verzending en afhandeling, retourzendingen en omruilen) te bekijken, klik hier.

5. Nauwkeurigheid van de informatie

We proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn bij het beschrijven van onze producten op de Site; we garanderen echter niet dat de productbeschrijvingen, kleuren, informatie en andere inhoud die beschikbaar is op de Site, nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel en foutloos zijn.
Deze Site kan typografische fouten of onnauwkeurigheden bevatten en is mogelijk niet compleet of actueel. We behouden ons daarom het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen (zelfs nadat een bestelling is geplaatst) te corrigeren en om de informatie op elk gewenst moment te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. Houd er rekening mee dat dergelijke fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen betrekking zouden kunnen hebben op prijzen en beschikbaarheid en we behouden ons het recht voor om bestellingen te annuleren of weigeren te accepteren op basis van onjuiste prijs- of beschikbaarheidsinformatie. Excuses voor het ongemak.

6. Intellectueel eigendom

Alle informatie en inhoud die beschikbaar is op de Site en het uiterlijk en de vormgeving, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, logo's, servicemerken, kenmerken, functies, tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, compilaties van gegevens en software en de compilatie en de organisatie ervan (samen de "Inhoud") valt onder ons eigendom of het eigendom van onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners of licentieverleners en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale wetten, waaronder wetten met betrekking tot auteursrechten en handelsmerken.
Behalve zoals uiteengezet in de onderstaande sectie 7, of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, mag de Inhoud of delen van de Site niet worden gebruikt, gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, geopend, gewijzigd of anderszins worden geëxploiteerd, geheel of gedeeltelijk, voor welk doel dan ook zonder onze uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming.

7. Beperkte licenties; Beperkingen met betrekking tot het gebruik

We verlenen je een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van de Site. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat je in verband met je gebruik van de Site de volgende handelingen met betrekking tot je gebruik van de Site niet zult uitvoeren of proberen uit te voeren of door een derde partij zult laten uitvoeren of zult proberen te laten uitvoeren:

 • het gebruiken van frame of framing-technieken om de Site of een deel daarvan te omsluiten;
 • het gebruik maken van meta-tags, "verborgen tekst", robots, spiders, crawlers of andere hulpmiddelen, zowel handmatig als geautomatiseerd, om de Site, de Inhoud (behalve caching of indien noodzakelijk om de Site te bekijken) of de persoonlijke informatie van anderen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of autorisatie te verzamelen, schrapen (scrape), indexeren, mijnen (mine), opnieuw te publiceren, opnieuw te distribueren, verzenden, verkopen, licentiëren of downloaden;
 • het gebruik maken van de Site of Inhoud anders dan voor persoonlijk gebruik;
 • het aanbrengen van wijzigingen aan of reverse-engineeren van de Site of de Inhoud of het creëren van afgeleide werken op basis van de Site of de Inhoud;
 • je uitgeven voor een andere persoon of entiteit of ten onrechte je relatie met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen;
 • het "stalken" of op een andere manier lastigvallen, waaronder het steunen van intimidatie van een ander, het opsluiten of schaden van een derde partij, inclusief het op enige wijze schaden van minderjarigen;
 • het opzettelijk overtreden van een toepasselijke lokale, regionale, nationale of internationale wet;
 • het verzenden, uploaden, plaatsen, e-mailen, delen, distribueren, reproduceren of anderszins beschikbaar stellen van softwarevirussen, malware, programma's, code, bestanden of ander materiaal bedoeld om welk deel van de Site dan ook te onderbreken, te verstoren, te wijzigen, te vernietigen of te beperken; en/of
 • je bezighouden met of maken van ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, uitlokkingen of promotiemateriaal, waaronder kettingbrieven, massamailings of elke vorm van "spam."

We verlenen je ook een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om een hyperlink te maken naar de startpagina van de Site voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Een website die naar de Site linkt (i) mag verwijzen naar al onze Inhoud maar mag deze niet repliceren; (ii) mag niet suggereren dat wij die website of zijn diensten of producten onderschrijven; (iii) mag zijn relatie met ons niet verkeerd voorstellen; (iv) mag geen inhoud bevatten die kan worden opgevat als smakeloos, obsceen, aanstootgevend, controversieel of illegaal of ongepast voor alle leeftijden (zoals naar eigen goeddunken bepaald); (v) mag ons of onze producten of diensten niet op een valse, misleidende, geringschattende of anderszins beledigende of aanstootgevende manier afbeelden of ons in verband brengen met ongewenste producten, diensten of meningen; en/of (vi) mag geen link aanbrengen naar een andere pagina van de Site dan naar de startpagina. We kunnen, naar eigen goeddunken, verzoeken dat je een link naar de Site verwijdert en na ontvangst van een dergelijk verzoek zul je die link onmiddellijk verwijderen en stoppen met linken, tenzij je afzonderlijk en uitdrukkelijk schriftelijk door ons bent geautoriseerd om het linken te hervatten.

Elk ongeoorloofd gebruik door jou van de Site en/of (een deel van) onze Inhoud beëindigt automatisch de beperkte licenties die in deze sectie 7 worden uiteengezet, onverminderd enig ander verhaal geboden door de toepasselijke wetgeving of deze Algemene Voorwaarden.

8. Je verplichtingen en verantwoordelijkheden

Door de Site of de Inhoud te bezoeken of te gebruiken, stem je ermee in dat je je zult houden aan deze Algemene Voorwaarden en eventuele waarschuwingen of instructies op de Site. Je stemt ermee in dat wanneer je de Site of de Inhoud bezoekt of gebruikt, je zult handelen in overeenstemming met de wet, gewoonten en te goeder trouw. Je mag geen enkele wijziging of aanpassing aanbrengen aan de Site of aan de Inhoud of diensten die op deze Site kunnen verschijnen en je mag op geen enkele manier de integriteit of werking van de Site schaden. Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden, ben je, indien je door nalatigheid of opzettelijk niet voldoet aan de verplichtingen die in deze Algemene Voorwaarden zijn uiteengezet, aansprakelijk voor alle verliezen en schade die dit ons, onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners of licentiegevers kan veroorzaken.

9. Je account 

Met inachtneming van de leeftijdsbeperkingen die hierboven zijn uiteengezet, kun je vele functies van de Site bekijken en gebruiken zonder je te registreren, inclusief het doen van aankopen, maar voor toegang en het gebruik van om sommige delen van de Site, moet je mogelijk een account bij ons aanmaken. Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van je account, gebruikersnaam en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot je computer. Als er ongeautoriseerd gebruik van je wachtwoord of account heeft plaatsgevonden, dien je ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Je bent verantwoordelijk voor het verstrekken en actueel houden van volledige, nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie op je account. Je stemt ermee in om de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden met je account, gebruikersnaam en/of wachtwoord met je toestemming of machtiging of omdat je je account, gebruikersnaam en/of wachtwoord onvoldoende hebt beveiligd. Als je de Site bezoekt en gebruikt namens iemand anders, verklaar je dat je de bevoegdheid hebt om die persoon te binden als de opdrachtgever met betrekking tot alle Algemene Voorwaarden die hierin zijn vermeld en voor zover je niet over deze bevoegdheid beschikt, ga je ermee akkoord gebonden te zullen zijn aan deze Algemene Voorwaarden en de aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade die wordt veroorzaakt door een onrechtmatig gebruik van de Site of de Inhoud als gevolg van dergelijke toegang of gebruik. Je kunt je online account op elk moment annuleren door contact met ons op te nemen per e-mail via ELonlineservice@esteelauder.com. We behouden ons het recht voor om diensten te weigeren en/of accounts te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving als deze Algemene Voorwaarden worden geschonden of als we naar eigen goeddunken besluiten dat het in ons beste belang is om dit te doen.

10. Links van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden, zelfs als deze zijn gelinkt naar of vanaf de Site. Links die verschijnen op de Site zijn alleen voor het gemak en betekenen geen onderschrijving door ons, onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of partners van de inhoud waarnaar wordt verwezen, het product, de dienst of de leverancier. Gebruik en toegang tot deze websites van derden is op eigen risico. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen en we bieden geen garantie voor het aanbod van websites van derden of andere websites die gelinkt zijn naar of van de Site, noch aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, inhoud, producten of diensten van dergelijke websites, inclusief maar niet beperkt tot, hun privacybeleid en algemene voorwaarden. Je dient het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de websites van derden die je bezoekt aandachtig door te nemen.

11. Speciale kenmerken, functionaliteit en evenementen

De Site kan bepaalde speciale aanbiedingen of evenementen aanbieden (zoals wedstrijden, sweepstakes of andere aanbiedingen) die (a) onderhevig kunnen zijn aan gebruiksvoorwaarden, regels en/of beleid naast of in plaats van deze Algemene Voorwaarden; en (b) door ons of door derden worden aangeboden. Als dit het geval is, zullen we je hiervan op de hoogte stellen en als je ervoor kiest om van deze aanbiedingen gebruik te maken, ga je ermee akkoord dat je gebruik van die aanbiedingen onderhevig zal zijn aan dergelijke aanvullende of afzonderlijke gebruiksvoorwaarden, regels en/of beleid.

12. Gebruikersinhoud

Wanneer je suggesties, ideeën, vragen, feedback, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, video's, berichten of ander materiaal ("Gebruikersinhoud") verzendt, uploadt, plaatst, via e-mail verstuurt, deelt, distribueert, reproduceert of op andere wijze beschikbaar stelt op de Site, op welke manier dan ook, ben je volledig verantwoordelijk voor dergelijke Gebruikersinhoud. Je verleent ons hierbij een eeuwigdurende, wereldwijde, onherroepelijke, onbeperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, kopiëren, licentiëren, sublicentiëren, aanpassen, distribueren, weergeven, openbaar uitvoeren, reproduceren, verzenden, wijzigen, bewerken en anderszins exploiteren van dergelijke Gebruikersinhoud over de hele wereld, in alle media die nu bekend zijn of hierna zullen worden ontwikkeld, voor welk doel dan ook, waaronder maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren, distribueren en commercialiseren van producten.
Je verklaart en garandeert dat je de rechten op je Gebruikersinhoud bezit of anderszins beheerst. Je gaat ermee akkoord niet deel te nemen aan, of anderen te helpen of aan te moedigen deel te nemen aan het verzenden, uploaden, plaatsen, e-mailen, delen, distribueren, reproduceren of anderszins beschikbaar stellen van Gebruikersinhoud (a) die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterend, vulgair, obsceen, pornografisch, smadelijk, inbreuk maakt op andermans privacy, hatelijk of racistisch, etnisch of anderszins aanstootgevend is; (b) waarover je geen recht hebt om het beschikbaar te stellen krachtens enige wet of contractuele of fiduciaire relaties; (c) waarvan je weet dat het vals, frauduleus, onnauwkeurig of misleidend is; (d) waarvoor je een vergoeding hebt gekregen door een derde partij; of (e) die inbreuk maakt op octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere eigendomsrechten van een partij.
Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de Gebruikersinhoud, noch aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de Gebruikersinhoud. We onderschrijven of controleren de Gebruikersinhoud die naar de Site wordt gestuurd of erop wordt geplaatst niet en kunnen daarom de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van de Gebruikersinhoud niet garanderen. Je begrijpt dat je door het gebruik van de Site zou kunnen wordt blootgesteld aan Gebruikersinhoud die aanstootgevend, onfatsoenlijk of verwerpelijk voor je is. In geen geval zullen wij op enige wijze aansprakelijk zijn voor enige Gebruikersinhoud, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in Gebruikersinhoud, of voor enig verlies of enige schade door jou geleden als gevolg van het gebruik van Gebruikersinhoud die is verzonden, geüpload, geplaatst, per e-mail verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Site. Je doet hierbij afstand van alle rechten op alle claims tegen ons wegens vermeende of daadwerkelijke inbreuken op eigendomsrechten, rechten op privacy en publiciteit, morele rechten en rechten op toekenning in verband met de Gebruikersinhoud.
Je erkent dat we het recht (maar niet de plicht) hebben om naar eigen goeddunken te weigeren Gebruikersinhoud te plaatsen of te verwijderen en we behouden ons het recht voor om Gebruikersinhoud te wijzigen, te verkorten of te verwijderen. Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het voorgaande of enige andere bepaling van deze Algemene voorwaarden, hebben wij het recht om Gebruikersinhoud te verwijderen die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden of anderszins verwerpelijk is en behouden wij ons het recht voor om diensten te weigeren en/of accounts zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen van gebruikers die deze Algemene Voorwaarden schenden of de rechten van anderen schenden.

Deletion of User Content
If you wish to delete certain of your public User Content, such as your ratings and reviews posting(s), on the Site or in connection with our mobile applications, please contact us by email at ELonlineservice@esteelauder.com and include the following information in your deletion request: voornaam, achternaam, gebruikersnaam/schermnaam (indien van toepassing), e-mailadres gekoppeld aan onze website en/of mobiele applicaties, je reden voor het verwijderen van het bericht en de datum/data van het bericht/de berichten die je wilt verwijderen (als je deze beschikbaar hebt). We kunnen je verzoek tot verwijdering mogelijk niet verwerken als je deze informatie niet aan ons kunt verstrekken. Het kan maximaal 10 werkdagen duren voordat je verzoek tot verwijdering wordt verwerkt.

13. Kennisgevingen over inbreuk op auteursrecht

We respecteren het intellectuele eigendom van anderen en eisen dat gebruikers van de Sites hetzelfde doen. We handhaven ook een beleid dat voorziet in de beëindiging onder bepaalde omstandigheden van de gebruiksrechten van de Site van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten. In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act, als je van mening bent dat auteursrechtelijk beschermd materiaal op een manier is gekopieerd die een inbreuk op het auteursrecht betekent, stuur dan een e-mail of een schriftelijke kennisgeving naar onze aangewezen agent voor kennisgevingen van inbreuk en verstrek het volgende:

 • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrechtelijk belang waarvan je beweert dat deze is geschonden;
 • Identificatie van het/de auteursrechtelijk beschermde werk(en) waarvan je claimt dat het/ze is/zijn geschonden;
 • Een beschrijving van het materiaal waarvan je beweert dat het inbreuk maakt en de locatie van dat materiaal op de Site;
 • Je adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een verklaring van jou dat je te goeder trouw meent dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover is geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en
 • Een verklaring van jou, gemaakt op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in je kennisgeving juist is en dat je de eigenaar van het auteursrecht bent of geautoriseerd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

Onze aangewezen agent voor kennisgevingen van vorderingen met betrekking tot schending van het auteursrecht is Gregg Marrazzo, senior vicepresident en plaatsvervangend algemeen adviseur, The Estée Lauder Companies Inc., 767 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10153. Telefoon: (212) 277-2320. Email: gmarrazzo@estee.com. OPMERKING: DE BOVENSTAANDE CONTACTGEGEVENS ZIJN UITSLUITEND VERSTREKT VOOR HET MELDEN AAN ESTÉE LAUDER ONLINE DAT ER MOGELIJK INBREUK IS GEMAAKT OP AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL. OP ALLE ANDERE VRAGEN ZAL GEEN ANTWOORD WORDEN GEGEVEN VIA DEZE PROCEDURE EN DIENEN PER E-MAIL TE WORDEN GERICHT AAN ONZE KLANTENSERVICEGROEP NAAR ELonlineservice@esteelauder.com.

14. Vrijwaringsverklaring van garanties; Beperking van aansprakelijkheid

DE SITE EN DE INHOUD EN DIENSTEN WORDEN GEPRESENTEERD "ZOALS ZE ZIJN." NOCH WIJ NOCH ONZE MOEDERMAATSCHAPPIJEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, PARTNERS OF LICENTIEGEVERS GEVEN VERKLARINGEN OF GARANTIES IN WELKE VORM DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, IN VERBAND MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OF DE SITE OF DE INHOUD OF DIENSTEN ERVAN.

JE STEMT ERMEE IN DAT NOCH WIJ NOCH ONZE MOEDERMAATSCHAPPIJEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, PARTNERS OF LICENTIEGEVERS CONTRACTUEEL, VIA GARANTIE OF ALS ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR ENIGE (a) ONDERBREKING VAN BEDRIJFSVOERING; (b) VERTRAGING IN OF ONDERBREKINGEN VAN DE TOEGANG TOT DE SITE; (c) NIET LEVERING, VERKEERDE LEVERING, BESCHADIGING, VERNIETIGING OF ANDERE WIJZIGING VAN DE GEGEVENS; (d) VERLIES OF SCHADE IN WELKE VORM DAN OOK VEROORZAAKT DOOR INTERACTIES MET OF DE AANWEZIGHEID VAN EXTERNE LINKS OP DE SITE; (e) COMPUTERVIRUSSEN, SYSTEEMSTORINGEN DIE KUNNEN OPTREDEN IN VERBAND MET JE GEBRUIK VAN DE SITE, INCLUSIEF TIJDENS HET LINKEN NAAR OF VAN WEBSITES VAN DERDEN (f) ONNAUWKEURIGHEDEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD OF (g) GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE REDELIJKE CONTROLE.

VOORTS, ZULLEN NOCH WIJ NOCH ONZE MOEDERMAATSCHAPPIJEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, PARTNERS OF LICENTIEGEVERS CONTRACTUEEL, VIA GARANTIE OF ALS ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF GEDERFDE WINST) GERELATEERD AAN DE SITE OF JE GEBRUIK ERVAN, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN IN GEEN GEVAL ZAL ONZE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DERGELIJKE VORDERINGEN HONDERD DOLLARS OVERSCHRIJDEN ($100,00).
JE GAAT ERMEE AKKOORD DAT ER GEEN VORDERING OF RECHTSGEDING OP GROND VAN VERBINTENIS, GARANTIE OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK VAN DE SITE OF DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANHANGIG KAN WORDEN GEMAAKT, LATER DAN ÉÉN (1) JAAR NADAT DE OORZAAK VAN HET RECHTSGEDING MET BETREKKING TOT DEZE VORDERING OF RECHTSGEDING ONTSTAAN IS. ALS JE NIET TEVREDEN BENT MET DE SITE, IS HET BEËINDIGEN VAN JE GEBRUIK VAN DE SITE DE ENIGE OPLOSSING. WIJ HEBBEN GEEN ANDERE VERPLICHTING, AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID MET BETREKKING TOT JOU.

15. Schadeloosstelling

Je gaat ermee akkoord om onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, licentiegevers, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten (de “Gevrijwaarde Partijen”) te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle verliezen, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, voortvloeiend uit enige vordering, geding of eis van een derde die voortvloeit uit (i) je gebruik van de Sites of de Inhoud van de Site in strijd met enige wet, regel, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden, of (ii) enig onderdeel van je Gebruikersinhoud. Je gaat er ook mee akkoord om de Gevrijwaarde Partijen schadeloos te stellen voor verlies, schade of kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, die voortvloeien uit je gebruik van software-robots, spiders, crawlers of soortgelijke hulpmiddelen voor het verzamelen en extraheren van gegevens of enige andere actie die je onderneemt die een onredelijke last of belast op onze infrastructuur vormt.

16. Geschillen

Met betrekking tot geschillen, vordering of controverse met betrekking tot de Site, worden alle rechten en verplichtingen en alle maatregelen die door deze Algemene Voorwaarden worden behandeld, onderworpen aan de wetten van New York, alsof de Algemene Voorwaarden een contract is dat volledig gesloten en uitgevoerd is in New York. ELK GESCHIL DAT BETREKKING HEEFT OP JE GEBRUIK VAN DE SITE, DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OF DE RELATIE TUSSEN DE PARTIJEN (MET UITZONDERING VAN VORDERINGEN MET BETREKKING TOT DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN ESTÉE LAUDER OF ONZE MOEDERMAATSCHAPPIJEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, PARTNERS OF LICENTIEGEVERS EN MET UITZONDERING VAN VERMOGENSVORDERINGEN) ZAL WORDEN ONDERWORPEN AAN VERTROUWELIJKE ARBITRAGE IN NEW YORK EN JE GAAT ERMEE AKKOORD DAT JE JEZELF AAN DE JURISDICTIE EN DE PROCEDURE ONDERWERPT. ARBITRAGE BETEKENT DAT EEN ARBITER(S) OVER DE VORDERING BESLIST EN DAT JE NIET HET RECHT ZULT HEBBEN OM DE VORDERING BIJ DE RECHTBANK AANHANGIG TE MAKEN EN DAT ER GEEN RECHTER OF JURY OVER DE VORDERING ZAL BESLISSEN. JE RECHTEN MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN INFORMATIE VOOR DE HOORZITTING EN JE BEROEPSMOGELIJKHEDEN KUNNEN IN ARBITRAGE OOK WORDEN BEPERKT. Verder wordt overeengekomen dat elk geschil over de reikwijdte van deze arbitragebepaling en elk geschil met betrekking tot de vraag of een vordering arbitraal is, ter beslissing aan de arbiter zal worden voorgelegd. Niettegenstaande het voorgaande, kunnen wij, voor zover je op enige wijze inbreuk hebt gemaakt of dreigt te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van onze gelieerde ondernemingen, partners of licentiegevers of in geval van andere vermogensvorderingen, injunctie of andere gerechtelijke genoegdoening eisen bij de rechtbank van een competente jurisdictie en je stemt in met deze jurisdictie en de locatie van deze rechtbank voor dat doel. Arbitrage op grond van deze overeenkomst zal worden uitgevoerd volgens de consumentengerelateerde aanvullende geschillenregeling (Consumer-Related Disputes Supplementary Rules) die op dat moment van kracht is bij de American Arbitration Association. De uitspraak van de arbiter is bindend en kan als een vonnis bij een bevoegde rechtbank worden ingeschreven.

Je stemt ermee in dat elke arbitrage of procedure beperkt zal blijven tot het geschil tussen ons en jou als individu, en dat (i) geen enkele arbitrage of procedure zal worden samengevoegd met een andere; (ii) er geen recht of autoriteit bestaat om een geschil te arbitreren of op te lossen door middel van een collectief proces of om de procedures van een collectief proces te gebruiken; en dat (iii) er geen recht of autoriteit bestaat om een geschil aanhangig te maken in de vermeende hoedanigheid van vertegenwoordiger van het algemene publiek of van andere personen. JE GAAT ERMEE AKKOORD DAT JE ALLEEN OP PERSOONLIJKE TITEL VORDERINGEN TEGEN ONS AANHANGIG KUNT MAKEN EN NIET ALS AANKLAGER OF LID VAN EEN COLLECTIEF IN EEN GEVOERDE COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE.

17. Toestemming om kennisgevingen elektronisch, door plaatsing op de Site en via e-mail te ontvangen

Je stemt ermee in om eventuele overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere vormen van communicatie (samen "Kennisgevingen") waarnaar deze Algemene Voorwaarden verwijzen, op elektronische wijze te ontvangen, inclusief maar niet beperkt tot e-mail of door het plaatsen van kennisgevingen op deze Site. Je stemt ermee in dat alle Kennisgevingen die wij je op elektronische wijze sturen, voldoen aan elke wettelijke vereiste dat dergelijke berichten schriftelijk moeten zijn. Om je toestemming tot het op elektronische wijze ontvangen van Kennisgevingen in te trekken, moet je ons op de hoogte stellen van je intrekking van deze toestemming door ons een e-mail te sturen naar ELonlineservice@esteelauder.com en het gebruik van deze Site te beëindigen. In dat geval worden alle rechten die je krachtens deze Algemene Voorwaarden zijn verleend, inclusief maar niet beperkt tot sectie 7 hiervan, automatisch beëindigd. Helaas kunnen we de voordelen van deze Site niet bieden aan gebruikers die niet instemmen met de elektronische ontvangst van Kennisgevingen.
Houd er rekening mee dat deze toestemming om Kennisgevingen te ontvangen volledig los staat van de keuzes die je maakt met betrekking tot de ontvangst van marketingcommunicatie. Je keuzes met betrekking tot de ontvangst van marketingcommunicatie worden uiteengezet in ons Privacybeleid.

18. Algemeen

Je erkent en stemt ermee in dat deze Algemene Voorwaarden de volledige en exclusieve overeenkomst tussen ons vormen met betrekking tot je gebruik van de Site en alle voorgaande voorstellen, overeenkomsten of andere communicatie vervangen en regelen.
We behouden ons het recht voor, om naar eigen goeddunken, deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door de wijzigingen op de Site te plaatsen en mededeling te maken van deze wijzigingen. De ingangsdatum van de huidige versie van de Algemene Voorwaarden staat bovenaan deze pagina vermeld. Als je de Site daarna blijft gebruiken, betekent dit dat je instemt met alle gewijzigde Algemene Voorwaarden. We kunnen, met of zonder voorafgaande kennisgeving, de rechten die worden verleend door deze Algemene Voorwaarden beëindigen. Je zult onmiddellijk gevolg geven aan elke beëindiging of andere kennisgeving, inclusief, indien van toepassing, door te stoppen met het gebruik van de Site.
Niets in deze Algemene Voorwaarden kan worden uitgelegd als het creëren van een agentschap, partnerschap of andere vorm van gezamenlijke onderneming tussen ons. Het niet eisen van de uitvoering van enige bepaling hiervan heeft geen invloed op ons volledige recht om een dergelijke prestatie op een later moment te eisen, noch zal onze vrijstelling van een schending van enige bepaling worden beschouwd als een verklaring van vrijstelling van de bepaling zelf. In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig is volgens een toepasselijke wet of volgens een toepasselijke arbitraire uitspraak of rechterlijke uitspraak, maakt een dergelijke niet-afdwingbaarheid of ongeldigheid deze Algemene Voorwaarden niet onuitvoerbaar of ongeldig als geheel, maar zullen deze Algemene Voorwaarden, voor zover mogelijk, door de oordelende instantie zo worden gewijzigd dat deze de originele intentie van de partijen, zoals weergegeven in de oorspronkelijke bepaling, zo goed mogelijk weergeeft. De titels in de Algemene Voorwaarden zijn alleen voor het gemak en zullen niet worden gebruikt bij de interpretatie ervan.
Als je vragen hebt over deze Algemene Voorwaarden, kun je een e-mail sturen naar ELonlineservice@esteelauder.com.

 

Copyright © Estée Lauder Inc. Alle wereldwijde rechten voorbehouden.

 

Afwerken
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink